44113b257df49210.gif

方法 说明
os.system('cat /proc/cpuinfo') 命令执行结果 0或者1
output = os.popen('cat /proc/cpuinfo')
print output.read()
返回的是 file read 的对象,对其进行读取 read() 的操作可以看到执行的输出。但是无法读取程序执行的返回值
(status, output) = commands.getstatusoutput('cat /proc/cpuinfo')
print status, output
一个方法就可以获得到返回值和输出

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Captcha Code