v2-d1918c9d5f45cb298845e16431f25d29_1440w.jpg

dynamodb.us-east-1.amazonaws.com 美国东部(弗吉尼亚州)
dynamodb.us-east-2.amazonaws.com 美国东部(俄亥俄州)
dynamodb.us-west-1.amazonaws.com 美国西部(加利福尼亚州)
dynamodb.us-west-2.amazonaws.com 美国西部(俄勒冈州)
dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com 加拿大(魁北克省)
dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com 欧洲 (爱尔兰)
dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com 欧洲 (伦敦)
dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com 欧洲(法兰克福)
dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com 亚太地区(孟买)
dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com 亚太地区(首尔)
dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com 亚太地区(新加坡)
dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com 亚太地区(悉尼)
dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com 亚太地区(东京)
dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com 南美洲(圣保罗)
dynamodb.cn-north-1.amazonaws.com.cn 中国(北京)
dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com AWS政府云(美国西部(俄勒冈州))

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Captcha Code