dsn := "user:pass@tcp(127.0.0.1:3306)/dbname?charset=utf8mb4&parseTime=True&loc=Local"
db, err := gorm.Open(mysql.Open(dsn), &gorm.Config{})
if err == nil {
    //GORM 使用 database/sql 维护连接池 默认0表示不限制
    sqlDB, _ := db.DB()
    // SetMaxIdleConns 设置空闲连接池中连接的最大数量
    sqlDB.SetMaxIdleConns(0)
    // SetMaxOpenConns 设置打开数据库连接的最大数量。
    sqlDB.SetMaxOpenConns(0)
    // SetConnMaxLifetime 设置了连接可复用的最大时间。
    sqlDB.SetConnMaxLifetime(time.Hour)
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

Captcha Code