60267cb2549c95089.jpg_fo742.jpg
厚置备延迟置零(zeroed thick)
默认如此,立即占用空间,但是不立即不格式化

厚置备置零(eagre zeroed thick)
立即占用空间,立即格式化

精简置备(thin)
不立即占用空间,用时候再动态扩展直到最大值

转换操作
vmkfstools -i <source-disk-name.vmdk> -d {thin|thick} <destination-disk-name.vmdk>
-i <source-disk-name.vmdk>
-d {thin|thick} <destination-disk-name.vmdk>

如:
关虚拟机,进esxi的ssh
cd /vmfs/volumes/128G-KINGSHARE/db
vmkfstools -i CentOS7.vmdk -d thin db_system.vmdk

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Captcha Code